Promocje
DOA 20/3.02 400V Piec akumulacyjny
DOA 20/3.02 400V Piec akumulacyjny
2 400,00 zł 2 159,76 zł 1 951,22 zł 1 755,90 zł
szt.
Wicherek EKP X3 moc:1,5/3 kW 230V Kurtyna Powietrzna
Wicherek EKP X3 moc:1,5/3 kW 230V Kurtyna Powietrzna
570,00 zł 512,54 zł 463,41 zł 416,70 zł
szt.
Nagrzewnica halny 15kW
Nagrzewnica halny 15kW
1 500,00 zł 1 125,45 zł 1 219,51 zł 915,00 zł
szt.
Nagrzewnica halny 7.5kW
Nagrzewnica halny 7.5kW
1 150,00 zł 862,54 zł 934,96 zł 701,25 zł
szt.
DOA 50/E.B 5kW Piec akumulacyjny
DOA 50/E.B 5kW Piec akumulacyjny
4 300,00 zł 3 870,00 zł 3 495,93 zł 3 146,34 zł
DOA 40/E.B 4kW Piec akumulacyjny
DOA 40/E.B 4kW Piec akumulacyjny
3 730,00 zł 3 355,44 zł 3 032,52 zł 2 728,00 zł
szt.
DOA 20/E.B 230/400V Piec akumulacyjny
DOA 20/E.B 230/400V Piec akumulacyjny
2 950,00 zł 2 654,34 zł 2 398,37 zł 2 158,00 zł
szt.
DOA 30/E.B 3kW Piec akumulacyjny
DOA 30/E.B 3kW Piec akumulacyjny
3 290,00 zł 2 960,61 zł 2 674,80 zł 2 407,00 zł
szt.
DOA 50/3.02 400V Piec akumulacyjny
DOA 50/3.02 400V Piec akumulacyjny
3 700,00 zł 3 329,61 zł 3 008,13 zł 2 707,00 zł
szt.
DOA 40/3.02 400V 4kW Piec akumulacyjny
DOA 40/3.02 400V 4kW Piec akumulacyjny
3 250,00 zł 2 924,69 zł 2 642,28 zł 2 377,80 zł
szt.
DOA 30/3.02 3kW 400V Piec akumulacyjny
DOA 30/3.02 3kW 400V Piec akumulacyjny
2 650,00 zł 2 383,74 zł 2 154,47 zł 1 938,00 zł
szt.
DOA 20/3.02 230V Piec akumulacyjny
DOA 20/3.02 230V Piec akumulacyjny
2 150,00 zł 1 935,04 zł 1 747,97 zł 1 573,20 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem elektrotermia24.plwww.sklep.elektrotermia.com.pl, prowadzony jest przez spółkę Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków, NIP: 681-178-21-98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045977, adres poczty elektronicznej: bok@elektrotermia.com.pl , zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest  do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, lub innych podmiotów, albo jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, nabywających towary w sklepie internetowym spółki Elektrotermia w ramach prowadzonej działalności (dalej zwanych Przedsiębiorcami), a także osób fizycznych (dalej zwanych Konsumentami) nabywających towary lub usługi w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą - łącznie zwanych dalej Klientami.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest spółka Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków, NIP: 681-178-21-98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045977, adres poczty elektronicznej: bok@elektrotermia.com.pl, tel.: +48 124157522; +48 124202250, fax: +48 124154240. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Złożenie przez Klienta zamówienia,
  w którym podaje Sprzedawcy swoje dane osobowe, jest jednocześnie potwierdzeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych mu przez siebie danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia.
 4. Definicje:
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.elektrotermia24.pl , www.sklep.elektrotermia.com.pl.
 • Sprzedawca – spółka Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków, NIP: 681-178-21-98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045977.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Ustawa o prawach konsumenta-  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

II. Warunki dotyczące zamówień


 1. Złożenie zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) Dodanie produktu do koszyka i (2) kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Podsumowanie”. (3) Kliknięcie na stronie podsumowania zamówienia "Potwierdzam zakup"  Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz aktualnymi informacjami Sprzedawcy dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy     Produktu/ów, sposób płatności.
 2. Usługa elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.  
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej;
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Klienta oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient  zamawiając Produkt u Sprzedawcy powinien stosować się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz przestrzegać nazewnictwa i symboliki asortymentu obowiązującego u Sprzedawcy, a dostępnego na stronie internetowej elektrotermia.com.plwww.elektrotermia24.plwww.sklep.elektrotermia.com.pl  oraz w siedzibie Sprzedawcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony Klienta, co do zastosowania w zamówieniu odpowiedniego nazewnictwa i symboliki asortymentu, który chce zakupić, powinien się on uprzednio skontaktować ze Sprzedawcą w drodze e-mailowej lub telefonicznie.
 6. Wykazy asortymentu zamieszczane na stronie elektrotermia.com.plwww.elektrotermia24.plwww.sklep.elektrotermia.com.pl  stanowią tylko przegląd produktów możliwych do zaoferowania przez Sprzedawcę i nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 7. Klient składając zamówienie wskazuje produkt na stronie sklepu internetowego.
 8. Klient nabywający produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (Przedsiębiorca) zobowiązany jest do podania pełnych danych swojej firmy oraz numerów identyfikacyjnych NIP i REGON. Na żądanie Sprzedawcy Przedsiębiorca winien przesłać na podany adres Sprzedawcy: aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub też z KRS, jeżeli Kupujący jest spółką prawa handlowego. 
 9. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, który zawiera propozycje warunków realizacji zamówienia ze strony Sprzedawcy i stanowi ze strony Sprzedawcy ofertę, która zostanie wdrożona do realizacji, po tym jak Klient potwierdzi, że chce, by oferta ta była realizowana na warunkach tak sprecyzowanych mu przez Sprzedawcę,  jest wyrażeniem woli związania się umową sprzedaży i stanowi ofertę zakupu Klienta w myśl przepisów prawa Kodeksu Cywilnego. W szczególności Klient jest poinformowany o możliwej formie płatności i wysokości wszystkich opłat dodatkowych, w tym o opłatach za dostarczenie i o innych możliwych opłatach oraz o obowiązku ich uiszczenia, gdy nie można jeszcze ustalić ich wysokości, a także uzyskuje inne informacje, wymagane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Po wybraniu przez Klienta opcji „zamawiam” umowa sprzedaży zostaje zawarta.  Potwierdzeniem tego ze strony Sprzedawcy będzie odpowiedź sprecyzowana w dokumencie pod nazwą Zamówienie przesłanym przez Sprzedawcę na adres email Klienta, która będzie zawierać dane umowy sprzedaży, w szczególności: zestawienie Produktów wybranych przez Klienta, wartość zamówienia, formę płatności, sposób odbioru i termin realizacji oraz  ewentualnie dodatkowe informacje o sposobie porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie wraz z należnymi podatkami (ewentualnie informacje o sposobie, w jaki będą one obliczane), opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach.
 10. Sprzedawca może zastrzec w warunkach zawarcia umowy, przedstawionych na formularzu zamówienia wstrzymanie się z przystąpieniem do wykonania oferty od otrzymania od klienta należnej wpłaty na poczet ceny zakupu.
 11. W wyjątkowych sytuacjach termin odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie, może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca zawiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej.  

III. Sposoby i terminy płatności za produkt.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Numer rachunku: 73 1750 1048 0000 0000 1213 8806

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy firmą spedycyjną/kurierską.
 2. Płatność kartą kredytową Visa, EuroCard / MasterCard.
 3. Płatności online PayU
 4. Raty w systemie ratalnym Mbank – obsługa kredytu po stronie mbank

Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, PayU, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

IV. Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w miejscy wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę jest bezpłatny.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 

 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.
 • Odbiór osobisty dostępny w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedawcę.
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, raty - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wybrania przez Klienta odbioru osobistego, Sprzedawca może zastrzec, iż  w przypadku odbioru towaru przez osobę trzecią musi ona posiadać pisemne upoważnienie od Klienta do odbioru Produktu i podpisywania dokumentów w imieniu Klienta. Brak legitymowania się przez taką osobę pisemnym upoważnieniem Klienta uzasadnia odmowę Sprzedawcy wydania zamówionego towaru z winy Klienta.  
 3. Przechowywanie towaru zamówionego i nieodebranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą powyżej 14 dni od dnia określonego przez Sprzedawcę w informacji o terminie realizacji zamówienia przekazanej Klientowi, jest płatne. Po przekroczeniu tego terminu zostaje naliczona opłata za składowanie. Ustala się ją na kwotę 1 % wartości towaru netto za każdy dzień składowania, nie mniej jednak niż 3 złote netto dziennie. Jeżeli towar nie zostanie odebrany przez Klienta w ciągu 90 dni od terminu realizacji zamówienia, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z winy Klienta, a towar pozostaje własnością Sprzedającego. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości ceny sprzedaży netto nieodebranego towaru. Na wyraźne życzenie Klienta, celem uniknięcia skutku rozwiązania umowy, istnieje możliwość zawarcia ze Sprzedającym odrębnej umowy odpłatnego przechowania towaru.
 4. Odbiór Produktu  przez Klienta udokumentowany jest wystawioną przez Sprzedawcę paragonem lub fakturą VAT oraz protokołem odbioru Produktu lub dokumentem magazynowym WZ lub listem przewozowym, podpisywanymi przez Klienta w chwili odbioru towaru.
 5. Składając zamówienie Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania pełnych danych, potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
 6. W przypadku, gdy Klient odbiera zakupiony Produkt osobiście w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedawcy, ewentualnie w miejscu dostarczenia  przez firmę spedycyjną/kurierską, Klient zobowiązany jest do podpisania kopii i odbioru oryginału dokumentów określonych w pkt. 9 powyżej.  
 7. W przypadku dostawy Produktu za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej, Klient winien dokonać sprawdzenia ilości i zgodności towarów ze złożonym zamówieniem w momencie dostarczenia produktów przez kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, lub otrzymania uszkodzonej przesyłki, Klient powinien spisać, w obecności kuriera, protokół rozbieżności lub/i uszkodzenia przesyłki. Spisany protokół Klient winien niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy faksem na nr: 124154240 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@elektrotermia.com.pl. Protokół dokumentujący okoliczności zaistniałego zdarzenia, ułatwi rozpatrzenie przez Sprzedawcy reklamacji zgłoszonej przez Klienta z tego tytułu.

V. Gwarancja i tryb reklamacyjny produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji jakości na okres jednego roku, licząc od dnia sprzedaży lub na okres uzgodniony i potwierdzony pisemnie z Klientem, określony w szczegółowych Warunkach Gwarancji, na zasadach zawartych w Karcie Gwarancyjnej konkretnego towaru. 
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 4. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne (zarówno z tytułu gwarancji jak i rękojmi) Klient powinien zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej, za którą uznaje się również zgłoszenie dokonane na formularzu reklamacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.elektrotermia.com.pl lub w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedającego.
 5. Reklamacje należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy (ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków), względnie faksem na nr: +48 12 415 42 40, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza) na adres: sklep@elektrotermia.com.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać wskazanie rodzaju i ilości reklamowanego towaru, numer dokumentu, który opisuje dostawę – tj. numer paragonu, faktury VAT i dokumentu WZ, jeśli był wydany, lub oznaczenie protokołu odbioru, oraz opis występujących usterek/wad.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Stosowne powiadomienie, zawierające informację o uwzględnieniu reklamacji, dalszym sposobie jej załatwienia, lub o przyczynach odmowy uznania reklamacji, zostanie przekazane Klientowi faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku Konsumentów listownie.
 7. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji reklamując zakupiony Produkt o wadze do 10 kilogramów, nie zainstalowany na stałe, Klient dostarcza go osobiście Sprzedawcy lub wskazanemu przez niego podmiotowi, świadczącemu usługi gwarancyjne. Reklamowane towary winny być dostarczone do serwisu Sprzedawcy czyste.
 8. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji koszty związane z demontażem urządzeń i ich transportem do miejsca świadczenia usług gwarancyjnych pokrywa Klient.  
 9. Klient winien wskazać sposób odbioru towaru po naprawie (osobiście lub wysyłkowo). 
 10. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o terminie odbioru towaru po naprawie.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą opcji z wysyłką towaru po naprawie, Sprzedający prześle naprawiony towar za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej, z której usług korzysta Sprzedawca, na koszt Przedsiębiorcy.
 12. W przypadku nieodebrania naprawionego towaru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w ciągu 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez Sprzedawcę, towar uznaje się za porzucony przez Przedsiębiorcę i staje się on własnością Sprzedawcy.

VI. Prawo odstąpienia od umowy w transakcjach z konsumentami.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu towaru zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), chyba że dotyczy to towarów nietypowych, do wykonania przez Sprzedającego zgodnie z indywidualnym zleceniem Konsumenta.  
 2. Oprócz przypadku wskazanego w pkt. 1 powyżej  konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 wymienionej wyżej ustawy o prawach konsumenta, tj. umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w szczególności w przypadku umowy:
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie przez konsumenta stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane żeby konsument podał przyczynę odstąpienia.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest także na stronie www.elektrotermia.com.pl i stanowi integralną część niniejszego regulaminu (załącznik nr 1). Konsument ma prawo dokonać złożenia oświadczenia o odstąpieniu w innej formie niż przy użyciu wzoru.
 3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, zawierające pouczenia o prawie odstąpienia, dostępne są na stronie www.elektrotermia.com.pl i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z rzeczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 6. Zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. 
 7. Konsument jest proszony o dokonywanie zwrotów towarów w miarę możliwości kompletnych tj. zawierających wszystkie elementy towaru wraz z załączonymi do towaru instrukcjami i kartą gwarancyjną, a także w oryginalnych opakowaniach producenta. Konsument proszony jest o opakowanie zwracanego towaru w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu i dołączenie do przesyłki posiadanego dowodu zakupu towaru.
 8. Zwrot uiszczonej przez konsumenta ceny towaru i kosztów wysyłki towaru do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub zgodę na dokonanie zwrotu przekazem pocztowym. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz konsumenta jak długo ten nie dokona zwrotu towaru lub nie prześle Sprzedawcy potwierdzenia, że nadał taki zwrot. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez konsumenta, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt wysyłki zwrotnej). W przypadku nieskutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, przesyłka zostanie ponownie wysłana do konsumenta na jego koszt.

VII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu firmie spedycyjnej/kurierskiej przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące unormowania prawne, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku w jakim Regulamin odwołuje się do sprzedaży z Konsumentem również zapisy  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Poz. 827 z późn. zm.).
 2. Zapisy Regulaminu  zostały stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku zawierania umowy z Konsumentem z uwzględnieniem szczególnych uprawnień Konsumentów wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Poz. 827). i w żadnym zakresie zapisy Regulaminu nie mają na celu ograniczenia ustawowych uprawnień Konsumentów. W razie zaistnienia wątpliwości interpretacyjnych poszczególnych zapisów Regulaminu w przypadku sprzedaży Produktów konsumentom należy je interpretować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza z wyżej wymienioną ustawą.
 3. Sprzedający przestrzega zasady przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r., przestrzega normy etyczne i zawodowe przedsiębiorców, które są stosowane powszechnie w stosunkach danego rodzaju, jednak nie uczestniczy w zrzeszeniach, które nakładałyby na niego obowiązek przestrzegania sformalizowanego Kodeksu dobrych praktyk.
 4. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Sprzedającego. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Sprzedawcy. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.elektrotermia.com.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.  

 


 

WZÓR

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać do Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. tylko w przypadku chęci odstąpienia od uprzednio zawartej umowy sprzedaży)

 

ELEKTROTERMIA Sp. z o.o. sp. k.

 z siedzibą w Krakowie

Mackiewicza 5

31-214 Kraków

numer faksu +48 12 415 42 40

adres e-mail bok@elektrotermia.com.pl

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Kupującego) zamieszkała/-li ………………………………………………… (adres zamieszkania) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………….……………………………………………………………… (dane towarów) zakupionych  w ramach umowy zakupu w dniu ………………………… (data wysłania potwierdzenia ZAMÓWIENIA) i wydanych mi/nam w dniu ……………………………… (data wydania towaru).

 

Data złożenia oświadczenia i podpis konsumenta(-ów)           (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

..……………………………………………………..                                              …………………………………………………………..

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl